27

Haz

Teknokent İstisnaları 1 – Kurumlar Vergisi İstisnası

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2. maddesine göre; Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım […]

24

Haz

Teknokent İstisnaları Nelerdir?

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun amacı üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek,[…]

27

Nis

TEKNOKENTLERDE TASARIM FAALİYETLERİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 26/6/2016 tarihli ve 2951 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesi ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 1/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160811-5.pdf) 1/8/2016 TARİHLİ VE 2016/9094 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE 1– (1) Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin[…]