Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, Tekdüzen hesap planına göre defterlerini tutmak, Bilanço, Gelir Tablosu ve diğer mali tablolar düzenlemek. Vergi ve diğer mevzuatlara göre beyanname ve bildirimleri ile diğer belgelerini düzenlemek, ilgili dairelere elektronik ortamda ve elle düzenleyerek göndermek ve benzeri işleri yapmak,

Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamalarıyla ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,

Yukarıdaki konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılmış ve çıkarılacak ilgili mevzuat hükümleri gereğince denetim ve serbest muhasebeci ve mali müşavirlik faaliyetinde bulunmak.

3568 sayılı Kanun ve bu kanunla ilgili mevzuat kapsamında gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, tekdüzen hesap planına göre defterlerini tutmak, bilanço, gelir tablosu ve diğer mali tablolar düzenlemek. Vergi ve diğer mevzuatlara göre beyanname ve bildirimleri ile diğer belgelerini düzenlemek, ilgili daireleri elektronik ortamda ve elle düzenleyerek göndermek ve benzeri işleri yapmak.

3568 sayılı Kanun ve bu kanunla ilgili mevzuat kapsamında gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamalarıyla ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,

Uyuşmazlık izlenmesi, takibi ve sonuçlandırma için gerekli işlemleri yapmak, vergi iadeleri, vergi istisnaları, vergi muaflıkları, vergi telkinleri, vergi tecilleri, vergi indirimleriyle ile ilgili raporları yapmak Kuruluş, değişiklik, tasfiye, birleşme, devir, kamulaştırma, ve benzeri konular faaliyet konusu kapsamında alacağı işlerde bu işlemleri yetkili denetçileri vasıtasıyla gerçekleştirmek.

Yukarıdaki konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Mali müşavirlik hizmeti hakkında hemen detaylı bilgi almak için  0543 934 62 84 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.