Tasarım Merkezi Danışmanlığı

>

Kreatif Çözümler İçin Stratejik Destek

Yaratıcılığınızı Destekleyen Tasarım Merkezi Danışmanlığı

TRARGE Mali Müşavirlik olarak, tasarım merkezlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda derinlemesine danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Yaratıcılığın ve inovasyonun ön planda olduğu bu alanlarda, firmaların teknolojik ve tasarımsal gelişmelerden en üst düzeyde yararlanabilmeleri için rehberlik ediyoruz. 5746 sayılı Kanun’un sağladığı teşvikler ve avantajlar çerçevesinde, tasarım merkezlerinizin yasal uyumluluğunu sağlarken, iş süreçlerinizin verimliliğini ve yaratıcılık kapasitenizi artırıyoruz. TRARGE ile tasarım merkezinizin her aşamasında yanınızdayız, siz yaratıcı fikirlerinizi hayata geçirirken biz de size stratejik ve operasyonel destek sağlıyoruz.

Neler Yapıyoruz?

Ar-Ge merkezi Danışmanlığı

Tasarım Merkezi, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 10 tam zamana eşdeğer Tasarım personeli istihdam eden, yeterli Tasarım birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir. ​

​Tasarım Merkezleri Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 5746 sayılı Kanun;

  • Teknolojik bilgi üretilmesini,
  • Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını,
  • Ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini,
  • Teknolojik bilginin ticarileştirilmesini,
  • Yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını,
  • Tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlanmasını ve teşvik etmeyi kapsar.
 
 

Mali müşavirlik hizmeti hakkında hemen detaylı bilgi almak için  0543 934 62 84 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

Önemli Teşvikler

  1. Tasarım İndirimi

Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.

Tasarım Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Harcamalar;

  • İlk Madde ve Malzeme Giderleri
  • Amortismanlar
  • Personel Giderler
  • Genel Giderler
  • Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
  • Vergi, Resim ve Harçlar
  1. Gelir vergisi stopajı teşviki
  • Lisans: %80
  • Yüksek lisans: %90
  • Doktora: %95
  • Temel Bilimler alanlarında (Matematik, fizik, kimya, biyoloji) lisans derecesine sahip olanlar: %90
  • Temel Bilimler alanlarında (Matematik, fizik, kimya, biyoloji) yüksek lisans derecesine sahip olanlar: %95
  1. Sigorta Primi Desteği

Tasarım personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

  1. Damga Vergisi İstisnası

Tasarım Merkezleri için Kanun kapsamındaki her türlü̈ tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi alınmaz.

  1. Gümrük Vergisi İstisnası

Kanun kapsamında yapılan tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü̈ fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

TRARGE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE FİNANSAL DENETİM A.Ş. NELER YAPIYOR?

TEKNİK YÜRÜTME HİZMETLERİ

  1. Devam eden Tasarım Projelerinde görev alan personellerin dağılımı, adam-ay dağılımlarının yapılması ve takip edilmesi,
  2. Yeni eklenecek projelerin Tasarım niteliğinin değerlendirilmesi, uygun projelerin proje bilgi dokümanlarının proje yürütücüleri ile birlikte hazırlanması ve Bakanlık sistemine eklenmesi,
  3. Tasarım personelinin Tasarım merkezi dışında geçireceği görev ve yüksek lisans/doktora sürelerinin Tasarım sürelerine dahil edilmesi sürecinin kontrolü,
  4. Projeler, personel, alet teçhizat ve diğer varlıklarla ilgili değişikliklerin Sanayi Bakanlığı Tasarım Merkezi sistemine düzenli olarak yüklenmesi,
  5. Sanayi Bakanlığı’na yapılması gereken bildirimlerin ve revizyonların koordine edilmesi,
  6. Aylık ziyaretlerle kayıtların, uygulamaların ve işleyişin kontrolü,
  7. Yıllık Tasarım Merkezi raporunun hazırlanması ve Sanayi Bakanlığı sistemine yüklenmesi

MALİ YÜRÜTME HİZMETLERİ

  1. Muhasebe biriminin 5746 sayılı kanun çerçevesinde teşviklerden doğru faydalanması için yönlendirilmesi,
  2. Kayıt kontrol ve proje takip sistemi sonucu toplanan Tasarım merkezi çalışma saatleri ve proje çalışma raporlarına göre bordro oluşturma yönteminin ve oluşturulan bordroların kontrol edilmesi,
  3. Hazırlanan Muhtasar ve SGK tahakkuklarının ve kurumlara yapılacak bildirimlerin yönlendirilmesi,
  4. Hazırlanan aylık, 3 aylık ve yıllık beyannamelerin yapılması konusunda yönlendirilmesi,
  5. Tasarım gideri muhasebeleştirme yöntemlerinin kontrolü ve giderlerin Tasarım gideri olup olmadığı hakkında yönlendirmenin yapılması
0543 934 62 84