Şirket Kuruluş İşlemleri

>

Doğru Kuruluş İçin Stratejik Rehberlik

Şirket Kuruluşunuzda Güçlü Bir Başlangıç

TRARGE Mali Müşavirlik olarak, işletmelerin finansal gücünü artırma ve mali yapısını sağlamlaştırma misyonunu üstleniyoruz. Yenilikçi ve proaktif yaklaşımlarımızla, muhasebe ve finansal raporlamadan vergi danışmanlığına kadar geniş bir hizmet spektrumu sunuyoruz. Mevzuatların derinliklerinde uzmanlaşarak ve sürekli güncellenen bir bilgi birikimiyle, şirketiniz için en uygun ve etkili mali stratejileri tasarlıyoruz. Her bir müşterimizin benzersiz ihtiyaçlarını dikkatle analiz ediyor, mali süreçlerde şeffaflık ve uyumu önceliklendiriyoruz. TRARGE, güçlü mali temeller atmanız ve piyasadaki değişikliklere dinamik bir şekilde uyum sağlamanız için yanınızdadır.

Neler Yapıyoruz?

Şirket Kuruluş Hizmetlerimiz

Şirket Kuruluş İşlemleri

Türkiye’de yaygın olarak faaliyet gösteren şirket türlerini;

  1. Şahıs şirketleri (işletmeleri),
  2. Limited Şirketler,
  3. Anonim şirketler olarak sıralayabiliriz.

Yukarıda belirtilen şirket türlerinin dışında Komandit, Kollektif gibi şirket türleri de mevcut olmakla birlikte bu şirket türleri diğer şirket türlerine oranla daha az rastlanan şirket türleridir.

Şahıs Şirketi, Limited Şirket ve Anonim Şirket arasında getirdiği sorumluluklar, vergisel avantajlar, kuruluş ve aylık maliyetler gibi konular değişkenlik göstermektedir.

Şahıs Şirketi (İşletmesi)

Şahıs şirketi kuruluşunda herhangi bir sermaye şartı bulunmamaktadır. Kuruluş maliyetleri limited şirkete ve anonim şirkete göre daha düşüktür. Şahıs şirketlerini kurmak ve kapatmak için daha az zaman ve emek harcanmakta olup süreç de oldukça kısadır.

Ancak şahıs şirketinde kamu borçlarından şirket sahibi tüm mal varlığıyla sorumludur. Ayrıca şahıs şirketlerinde anonim ve limited şirkette olduğu gibi %22’lik sabit bir vergi oranı yerine %15 ile başlayıp %40’a kadar çıkan gelir vergisi oranları uygulanmaktadır.

Limited Şirket

Limited şirket kurulurken 10.000.-TL sermaye taahhüdü şartı bulunmaktadır ve bu sermayenin şirket kuruluşundan itibaren 24 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Şirketi kurarken herhangi bir bankaya sermayenin %25’ini bloke etme şartı kalkmıştır.

Limited şirketi tek ortaklı olarak kurmak mümkündür. Ortak sayısı en fazla 50’ye kadar çıkabilmektedir. Limited şirketin kanunu temsilcileri kamu borçlarının tamamından sorumlu iken, temsil yetkisi olmayan ortaklar ise kamu borçlarından sermaye payları oranında sorumludur. Ayrıca limited şirketlerde ortakların hisse devri işlemleri anonim şirketlere göre daha karmaşık ve maliyetlidir. Limited şirketler hisse devri için noterden yapılacak resmi devir işlemlerine ve ticaret siciline tescile tabidir. Bu hususta belirtildiği üzere belirli bir maliyete tabidir.

Anonim Şirket

Anonim şirketlerin kuruluşunda sermaye taahhüdünün en az 50.000 TL olması ve limited şirket kuruluşundan farklı olarak taahhüt edilen semayenin ¼’ünün şirket kuruluşundan önce bankada bloke ettirilmesi gerekmektedir. Ancak şirketiniz tescil edildikten sonra bu blokeyi kaldırabilirsiniz. Limited şirketlerde olduğu gibi anonim şirketlerde de taahhüt edilen sermayenin 24 ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

Anonim şirketler de tek ortakla kurulabilmekte ve ortak sayısı en fazla 500’e kadar çıkabilmektedir. 500 üzeri ortak ancak anonim şirket halka açık ise olabilmektedir. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortakları şirketin kamu borçlarının tamamından sorumlu iken, yönetim kurulu üyesi olmayan ortakların kamu borçlarından herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Hisse devir işlemleri kişiler arasında yapılabilir. Devir işlemleri için noter işlemleri ve ticaret siciline tescil işlemine gerek olmadığından, hisse devri limited şirkete göre daha hızlı, kolay ve maliyetsizdir.

Şirket kuruluşu konusunda uzman ve tecrübeli kadrosu ile TRARGE Mali Müşavirlik olarak şirket kuruluşuna yönelik verdiğimiz danışmanlık ve şirket kuruluş süreçlerinin yönetimi ve takibi ile iş hayatına atacağınız bu önemli ilk adımda yanınızdayız.

Şirket kurmayımı düşünüyorsunuz? Bizimle irtibata geçerek uzman kadromuz ile iş hayatına atacağınız ilk adımda yanınızda olmaktan mutluluk duyarız.

Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamalarıyla ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,

Yukarıdaki konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılmış ve çıkarılacak ilgili mevzuat hükümleri gereğince denetim ve serbest muhasebeci ve mali müşavirlik faaliyetinde bulunmak.

3568 sayılı Kanun ve bu kanunla ilgili mevzuat kapsamında gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, tekdüzen hesap planına göre defterlerini tutmak, bilanço, gelir tablosu ve diğer mali tablolar düzenlemek. Vergi ve diğer mevzuatlara göre beyanname ve bildirimleri ile diğer belgelerini düzenlemek, ilgili daireleri elektronik ortamda ve elle düzenleyerek göndermek ve benzeri işleri yapmak.

3568 sayılı Kanun ve bu kanunla ilgili mevzuat kapsamında gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamalarıyla ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,

Uyuşmazlık izlenmesi, takibi ve sonuçlandırma için gerekli işlemleri yapmak, vergi iadeleri, vergi istisnaları, vergi muaflıkları, vergi telkinleri, vergi tecilleri, vergi indirimleriyle ile ilgili raporları yapmak Kuruluş, değişiklik, tasfiye, birleşme, devir, kamulaştırma, ve benzeri konular faaliyet konusu kapsamında alacağı işlerde bu işlemleri yetkili denetçileri vasıtasıyla gerçekleştirmek.

Yukarıdaki konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

0543 934 62 84