Teknokent İstisnaları 3 – Gelir Vergisi Stopaj Desteği

31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecektir.

İSTİSNA KAPSAMINA GİREN ve GİRMEYEN PERSONELLER

 • Ar-Ge Faaliyetlerinde Doğrudan Görevli Olan Araştırmacı (En Az Lisans Mezunu)
 • Teknisyen (Meslek Lisesi veya Meslek Yüksekokullarının Tasarım, Teknik, Fen veya Sağlık Bölümlerinden Mezun)
 • Yazılımcı Personeller (Program, Geliştiren, Üreten Kişiler) Ar-Ge personeli olarak değerlendirilir
 • Bu personelin dışında ar-ge personel sayısının %10’ unu aşmamak üzere, ar-ge faaliyetlerine katılan ve bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili destek personelinin ücretleri de istisna kapsamındadır. Destek personeli sayısının hesabında küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya tamamlanır. Destek personeli sayısının %10 aşması halinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere her türlü vergi istisnası uygulanır.

(03.02.2021 tarihinde Resmî Gazete yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla beraber toplam personel sayısı on beşe kadar olan Bölge firmaları için bu oran %20 olarak uygulanır.

 • Teknoparklardaki proje süresi ile sınırlı olarak çalışacak ve proje kaynaklarından ücret alacak geçici ve sözleşmeli personele münhasıran ar-ge, yazılım ve tasarım faaliyetlerine ilişkin görevleri ile ilgili olarak yapılan ücret ödemeleri için gelir vergisi istisnası uygulanabilecektir.
 • Teknokentdeki firmalarda fiilen çalışan şirket ortakları ile Ar-ge faaliyetlerine fiilen katılan yönetim kurulu üyelerine bu çalışmaları karşılığı ödenen ücretlerde gelir vergisi istisnasından faydalanabileceklerdir. Bu durum sadece kurumlar vergisi mükellefi olan şirket ortakları için geçerlidir. Şahıs şirketlerinde ortakların ticari kazanç açısından gelir vergisi mükellefi olduğundan, gelir vergisi yönünden işletme muhatap alınmaz.
 • Teknokentdeki şirketlerin bordrolu personeli olmayıp, başka firmalarda çalışan kişiler için ödenen tutarların istisna kapsamı dışındadır.
 • Yabancı uyruklu personelde Ar-ge personeli şartlarına haiz olmak şartıyla teknokent firmalarından aldığı ücretlerde gelir vergisinden istisnadır.
 • Emekli personellere ödenen ücretlerde gelir vergisi istisnası kapsamına girmektedir.

İSTİSNA KAPSAMINA GİREN ve GİRMEYEN ÖDEMELER

 • Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu Kanun kapsamında elde ettiği ücret, prim, ikramiye, yol yardımı, yemek yardımı, kira yardımı, yakacak ve bayram ödemeleri gelir vergisinden istisnadır.
 • Mart 2016 dan geçerli olmak üzere Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu istisna kapsamındadır. Hesaplamada küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir.
 • Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu istisnadan faydalanamaz. Günlük çalışma saatleriyle ilgili bir sınırlama olmamaktadır.
 • Ar-ge personeline, İş kanunu çerçevesinde telafi çalışma karşılığında ödenen ücretler istisna kapsamında değerlendirilmez.
 • Teknokent faaliyetlerinde fiilen çalışan şirket ortaklarına ödenen huzur hakları da ücret kapsamında değerlendirildiğinden gelir vergisinden istisnadır.
 • İhbar tazminatları ücret istisnası kapsamında değildir.
 • Süt, evlilik, doğum, ölüm ve mazeret izni kapsam dışındadır.
 • Raporlu süreler kapsam dışındadır.

All Comments:

Your Comment:

Diğer Yazılar

13

Mar
ankara teknokent danışmanlığı, arge, Genel, istisna, Teknokent, teknoloji

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İLE AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE EK DEPREM VERGİSİ

12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7740 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun 10’ncu maddesinin 27 numaralı bendi ile mükelleflere sadece 2022 yılına istinaden ilave vergi getirilmiştir. Hesaplanan ek vergi Nisan 2023 ve Ağustos 2023 döneminde olmak üzere 2 taksitte ödenecektir. Hesaplanan ek vergi gider ve indirim olarak dikkate […]

17

Eki
Genel, Teknokent

Teknokent İstisnaları 7 – Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölgelerde faaliyet göstermeye başlayan şirketler, Yönetici Şirket tarafından onaylanan Ar-Ge, tasarım ve yenilik projelerinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımlarda KDV istisnasından yararlanabilmektedirler. Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası Süreçleri Teknokent Portalı üzerinden başvuru yapılır Teknokent Yönetici Şirket tarafından onaylı belge alınır Onaylı belgede yazan bilgilerle Maliye Bakanlığı online[…]