TEKNOKENTLERDE TASARIM FAALİYETLERİ

teknokent-film-sinema-reklam-tasarim-faaliyetleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 26/6/2016 tarihli ve 2951 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesi ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 1/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160811-5.pdf)

1/8/2016 TARİHLİ VE 2016/9094 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE 1– (1) Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)’na göre aşağıda belirtilen alanlarda, katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü tasarım faaliyeti olarak dikkate alınır.

a) J – Bilgi ve İletişim başlığı altında yer alan:

59.11 – Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Yapım Faaliyetleri 59.12 – Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Çekim Sonrası Faaliyetleri

b) M – Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler başlığı altında yer alan:

74.10 – Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri (74.10.03 hariç)

c) R – Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor başlığı altında yer alan:

90.02 – Gösteri Sanatlarını Destekleyici Faaliyetler

MADDE 2– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

01/08/2016 tarihinde yayımlanan 2016/9094 sayılı kararname ve kararname eki gereğince ilgili tarihten itibaren katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü tasarım faaliyeti olarak dikkate alınmaya başlanmıştır. (Konuyla ilgili olarak karar metnine ait link 1.sayfada yer almaktadır.)

 

TASARIM FAALİYETLERİ KAPSAMINA NELER GİRMEKTEDİR?

Tasarım faaliyetleri kapsamına hangi faaliyet alanlarının girdiğine dair NACE Rev.2 kodları kararname ekine açıklanmıştır. İlgili kanun gereğince açıklanan NACE kodlarını detaylı incelemek gerekmektedir.

 1. 59.11 – Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Yapım Faaliyetleri
  Sinema filmi video ve televizyon programları yapım faaliyetleri (belgesel yapımcılığı dahil)
 2. Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Çekim Sonrası Faaliyetleri
  Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri (ses-görüntü redaksiyonu, asıl kopyaların aktarımı, renk düzeltme, sayısal iyileştirme, görsel efekt, animasyon, alt yazı, başlıklandırma, grafik, vb. işler)
  TASARIM FAALİYETLERİ KAPSAMINA NELER GİRMEMEKTEDİR?
  Aşağıda sayılan faaliyetler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında tasarım faaliyeti kapsamında değerlendirilmez; (yönetmeliğe ait link 10.madde sonunda yer almaktadır.)
  1) Piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu ve pazarlama faaliyetleri,
  2) Kalite kontrol faaliyetleri,
  3) Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma faaliyetleri,
  4) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar,
  5) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,
  6) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri,
  7) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi,
  8) Tasarım faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler,
  9) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, amblemlerin, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarım faaliyetleri,
  10) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarım faaliyetleri. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810-8.htm)
  TASARIM FAALİYETLERİ KAPSAMINDAKİ FİRMALARIN TEKNOKENTTE FAYDALANACAKLARI İSTİSNALAR
  1- PERSONEL GELİR VERGİSİ İSTİSNASI
  10/08/2016 tarihinde yayımlanan yönetmeliğe göre tasarım faaliyetlerinde çalışan personellerin ücretlerinde gelir vergisi istisnası getirilmiştir.
  2- PERSONEL DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI
  10/08/2016 tarihinde yayımlanan yönetmeliğe göre tasarım faaliyetlerinde çalışan personellerin ücretlerinde damga vergisi istisnası getirilmiştir.
  3- GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI
  10/08/2016 tarihinde yayımlanan yönetmeliğe göre tasarım faaliyetleri kapsamında onaylanan projeye istinaden ithal edilecek ürünler gümrük vergisinden istisnadır.
  4- MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARINDA KDV İSTİSNASI
  10/08/2016 tarihinde yayımlanan yönetmeliğe göre tasarım faaliyetleri kapsamında onaylanan projeye istinaden alınacak makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası yer almaktadır.
  5- SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ İSTİSNASI
  10/08/2016 tarihinde yayımlanan yönetmeliğe göre tasarım faaliyetlerinde çalışan personellerin ücretlerinden kaynaklanan Sigorta Primi İşveren Hissesi yarısı (%50) istisnadır ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
  “4691 sayılı kanunun geçici 2.maddesi uyarınca”
  6- KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI
  10/08/2016 tarihinde yayımlanan yönetmeliğe göre tasarım faaliyetleri kapsamında, yönetici şirket tarafından projesi onaylanan işletmeler, proje kapsamındaki tasarım faaliyetleri sonucundan kurumlar vergisinden müstesnadır.
  Önemli: Projesi onaylanan işletmeler tasarım faaliyetleri kapsamında satışlarından kaynaklanan KDV İstisnasından yararlanamamaktadır.

 

0543 934 62 84