TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İLE AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE EK DEPREM VERGİSİ

WhatsApp-Image-2023-03-13-at-15.50.19
12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7740 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun 10’ncu maddesinin 27 numaralı bendi ile mükelleflere sadece 2022 yılına istinaden ilave vergi getirilmiştir.
  • Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, 5520 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile aynı Kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında
  • 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen istisna ile yurt dışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı teşvik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında ek vergi hesaplanır.
Hesaplanan ek vergi Nisan 2023 ve Ağustos 2023 döneminde olmak üzere 2 taksitte ödenecektir. Hesaplanan ek vergi gider ve indirim olarak dikkate alınamaz ve hiçbir vergiden mahsup edilemez. 06/02/2023 tarihi itibariyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ek vergiden muaftır. 5520 sayılı Kanun ile beraber Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezilerinde elde edilen istisna ve indirimlerde ilgili ek deprem vergisine dahil olmaktadır ancak 10’uncu maddenin 27 numaralı bendine göre 10/07/2018 tarihli ve 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük işletmelerin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları üzerinden bu vergi hesaplanmaz. Mikro (Çalışan Sayısı: 10’dan Az / Ciro: Maks. 5 Milyon TL) ve küçük (Çalışan Sayısı: 50’den Az / Ciro: Maks. 50 Milyon TL) ÖZETLE:
  • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan, Ar-Ge ve Tasarım Merkez belgesine sahip kurumlar vergisi mükellefleri normal şartlarda ek deprem vergisine dahil olmaktadır ancak mikro ve küçük işletme vasfına sahip bu firmalar ek deprem vergisine dahil olmayacaktır.
TAVSİYE: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan, Ar-Ge ve Tasarım Merkez belgesine sahip kurumlar vergisi mükelleflerinin KOBİ vasfına sahip olduklarını gösterir KOBİ Belgesini almaları faydalı olacaktır. KOSGEB KOBİ VASFI BELGESİ Alım Süreci: – KOSGEB sisteminden öncelikle 2020-2021 KOBİ Beyannamelerinizi güncellemeniz (onaylamanız) gerekmektedir. – Beyannameniz onaylandıktan sonra kosgeb.gov.tr adresindeki E-Hizmetler menüsünde yer alan “Tüm Hizmetler” bölümüne girerek “İşletme Sınıfı ve KOBİ Vasfı Belgesi” yazan bağlantı üzerinden belgenizi oluşturabilirsiniz. 2020 veya 2021 yıllarına ait KOBİ Beyannamesi KOSGEB Uzmanı tarafından onaylamayan firmaların belgesi oluşmamaktadır. Öncelikle beyannamelerin onaylanmış olması gerekiyor. 2022 yılına ait KOBİ Beyannamesini 2023 Mayıs ayından itibaren güncelleyebilirsiniz.
0543 934 62 84